Pages

Sushi Dinner

Tobiko, unagi, hamachi, sake, tako to ebi. Oishi deshita!